Fresh Coconut Karanji / ओल्या नारळाची करंजी (200 g)
Fresh Coconut Karanji / ओल्या नारळाची करंजी (200 g)
Fresh Coconut Karanji / ओल्या नारळाची करंजी (200 g)
Fresh Coconut Karanji / ओल्या नारळाची करंजी (200 g)
Fresh Coconut Karanji / ओल्या नारळाची करंजी (200 g)
Fresh Coconut Karanji / ओल्या नारळाची करंजी (200 g)

Fresh Coconut Karanji / ओल्या नारळाची करंजी (200 g)

190

ओल्या नारळाची करंजी ही महाराष्ट्रीयन पक्वान्नांपैकी एक महत्वाचे पक्वान्न आहे. नैवैद्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे. कोणत्याही सण समारंभात अत्यंत आवडीने खाल्ला जाणारा हा पदार्थ. पारंपरिक पद्धतीने बनवलेली ही करंजी पंधरा दिवस ते एक महिना टिकते. Fresh Coconut Karanji / Olya Naralachi Karanji is very delicious and most liked Maharashtrian traditional sweet. This traditionally made Karanji lasts for fifteen days to one month.

Login

forgot password?